O projektu

 Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1.
Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělání
Název projektu: S jazyky bez hranic
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0034
Název příjemce: Gymnázium, Český Krumlov
Celková alokovaná částka: 3.715.556,60 Kč
Doba realizace projektu: 15. 1. 2010 - 30. 6. 2012
Stručný obsah projektu:
Projekt si klade za cíl modernizaci výuky cizích jazyků s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, využití ICT ve výuce a mezipředmětové vazby. Cílů bude dosaženo realizací klíčových aktivit:
1.Vybavení mutlifunkční učebny a zavedení moderní výuky cizích jazyků využívající e-learning a další aktivizující metody.
2. Propojení výuky cizích jazyků s všebecně vzdělávacími předměty - zeměpisem, dějepisem - zejména prostřednictvím projektů (Ne)Zapomenuté příběhy a "Cizojazyčný filmový minfestival "
3. Zavedení přípravných kurzů na certifikované zkoušky ze 4 světových jazyků
4. Proškolení pedagogů ve využívání ICT ve výuce, zásadách projektového vyučování, aktivizujících metodách apod.
Důraz bude kladen na průběžnou evaluaci projektu. Projekt je provázán se ŠVP.
Podpořeno bude 491 studentů a 30 pedagogů.
Kontakt: http://www.jazykybezhranic.cz/
Mgr. Jana Cipínová - ředitelka školy
info@gymck.cz
380 711 171

key.jpg


Gymnázium, Český Krumlov